MUSIKALSK VADEMECUM

En kort ordbog over musikkens fagsprog.

Betegnelse Forklaring
a tempo tilbage til forrige tempo
accellerando accellererende, gradvis hurtigere
ad lib: ad libitum efter behag, spil eller lad være
al til
allargando gradvis bredere, langsommere
assai meget
a2 to stemmer forenes til en
bass. bassoon = fagot, ikke basun
cadenza kadence, rytmisk frit solostykke
cantabile sangbart
coda italiensk: hale, afslutning
coda—tegn ofte 𝄌
col col, sammen med
con med
con affizione med bedrøvelse
con fuoco med ild, ildfuldt
con moto med bevægelse, følelse
con rep: con repetitione med gentagelse
crescendo gradvis kraftigere
da fra
da capo al fine forfra til fine
D.C.: da capo forfra
D.S.; dal segno fra tegnet 𝄋
D.S. al Coda fra segno til coda
diminuendo gradvis svagere
div: divisi delt, spil hver sin stemme
dolce blødt
espressivo udtryksfuldt
f: forte kraftigt
ff: forte fortissimo meget kraftigt
fff meget, meget kraftigt
fermata 𝄐 fermat, hold tonen til dirigent slår af
fine finale, afslutning
fp: forte piano sættes kraftigt an, derefter piano
grazioso graciøst
legato sammenbundet, i modsætning til staccato
loco på stedet, ophæver 8va. og 8va.b.
lusigando indsmigrende
ma non troppo men ikke for meget
maestoso majestætisk
marcato markeret
marcia march
meno mindre
meno mosso mindre livligt
mezzo halv
mf: mezzo forte mellem mp og f
molto meget
mosso livligt
mp: mezzo piano mellem p og mf
8va., octava spil oktav højere end noteret
8va.b., octava bassa spil oktav lavere end noteret
piu mere
piu lento mere langsomt
piu mosso mere livligt
poco lidt
poco a poco lidt efter lidt
poi derefter
p: piano svagt
pp: pianissimo meget svagt
ppp meget, meget svagt
quasi næsten, som om
rallentando gradvis langsommere
rep: repetitione gentagelse
recit.: recitativo som en tale
risoluto resolut, bestemt
ritardando gradvis langsommere
rubato frit rytmisk og styrkemæssigt
scherzando spøgefuldt
segno ofte 𝄋
sempre altid
senza uden
senza repetitione uden gentagelse
sf, sfz: sforzando kraftigt betonet
simile på samme måde
solo solo, alene
sostenuto udholdt, roligt
staccato stødt, spids ansats
subito straks, momentant
tacet ti stille, spil ikke
tempo primo tilbage til oprindeligt tempo
tenuto udholdt, toner spilles i fuld længde
tranquillo roligt
tutti alle, i modsætning til solo
vademecum latin: “gå med mig”, kompakt ordbog

TEMPI

vejledende metronomtal = antal slag per minut
 45   55   70   95    130   150   180   200
largo adagio andante moderato allegro vivace presto prestissimo
 larghetto lento  andantino allegretto molto-allegro presto-assai
 

LATIN AMERICAN

beguine og rumba: 𝅘𝅥 = 132; bossa nova: 𝅘𝅥 = 138; cha-cha-cha: 𝅘𝅥 = 120
tango: 𝅘𝅥 = 100; samba: 𝅗𝅥 = 116; mambo og conga: 𝅗𝅥 = 112