BB-Bogen

Den 6-5-1923 skriver Victor 1.

Kære Familie! Da vi jo alle har lidt svært ved at tage os sammen, naar det gælder om at skrive Breve, foreslaar undertegnede, at denne Bog bliver Budbringer mellem os. Hver Gren af Familien maa beholde den i en uge og sender den videre om Mandagen eller — hvis denne er en Helligdag — om Tirsdagen.

I Bogen maa berettes alt, som har Interesse for den øvrige Del af Familien, og selv Smaatingene har jo Interesse. Det mindste, der maa skrives, er Hilsen og Meddelelser om, at alt er vel. Saa meget eller saa lidt — maa vi kunne naa at skrive i Løbet af 6 Dage. Paa denne Maade opnaar vi ca. 7 Gange om Aaret alle at høre fra alle. Vi finder, at denne Form for Korrespondance er fyldig, nem og billig. Bogen med Fortsættelser vil have Interesse for hele Familien langt ud i Fremtiden. Det vilde i alt Fald have glædet os at have egenhændige Optegnelser fra vore Forældres og Bedsteforældres kreds. Og det styrker Slægtsfølelsen.

Hvor Bogen skal opbevares, naar den er udskrevet, behøver vi vist ikke i Øjeblikket at spekulere paa. Tag godt imod den og noter Modtager- og Afsenderdato.

Vi foreslaar Bogens Vej saaledes:

Vald. Lauritsen, Haderslev.
K. Fleischer, Nakskov.
K. Lindhard, Helsingør.
Alfr. Lauritsen, København.
Laurits V. Jensen, Esbjerg.
S. Lauritsen, Esbjerg.
E. V. Lund, Sct. Jørgens, Svendborg.

Ingen Hilsener! De findes nemlig længere fremme i Bogen. Som Forslagsstillere:

Sigvic.

Dette blev starten på den vandrebog der fra maj 1923 til januar 1932 fortalte om livet hos de seks søkende, deres familier og deres forældre, Søren Lauritsen og Maren Anthonisen. I alt 2 bind, bind 1 291 håndskrevne sider, bind 2 321 sider. Bind 2 blev opdaget af Valdemar Lauritsens sønnedatter Linda Lauritsen, der derefter efterlyste bind 1 i familien, hvor den blev fundet hos Emma Lauritsens sønnedatter Susanne Lindhard Fridolf.

Efterfølgende har Linda møjsommeligt tastet de mere end 600 sider ind og forsynet dem med noter. Et imponerende arbejde som hele familien må være hende dybt taknemmelig for. Hvordan, og i hvilket omfang, BB-Bogen vil blive tilgængelig for familien og andre er i skrivende stund uvist. I mellemtiden vil jeg (Sigrids dattersøn) tillade mig at bruge bogen til at kaste lys over mange sider af mine bedsteforældres liv.

Navnet: BB-Bogen blev foreslået af Linda Lauritsens farfar Valdemar Lauritsen, som forkortelse for Aarre Degns Børns og Børnebørns Bog. Aarre Degn var Søren Lauritsen og de seks børn var Laura, Christine, Valdemar, Alfred, Sigrid og Emma.


  1. Victor er Victor Lund, der var gift med Sigrid Lauritsen. Sigvic står for Sigrid og Victor.